Home   Map   Index   Search   News   Archives   Links   About LF
  [Top bar]
  [Bottom bar]
[Photo of the Author]
Carlos Calzada Grau

Yazar hakkında:

Bilgisayar bilimlerinde eğitim almış ve ilk Spectrum'dan beri bilgisayar grafikleriyle ilgili. Onun gelişme amacının micro$oft'a ihtiyaç duymamak olmasından dolayı Linux'dan çok zevk alıyorum. Benim diğer ekrandan bağımsız hobilerim bonsai'ler ve aquaria.

İçerik:

    
 1. Giriş
 2.   
 3. Kolay sahne:
 4.   
 5. Rectilinear hareket:
 6.   
 7. Parabolik hareket:
 8.   
 9. Referanslar

Renderman III

Çeviri: Kadriye Öztürk

[Ilustration]

Özet:

Bu Renderman (I II ) hakkındaki serinin üçüncü makalesi, bu kez en önemli konulardan birini tartışacağız: "C" ve "C++" kullanarak bir sahneyi biçimlendirme ve hareketlendirme imkanı.       

Giriş

      

      Önceki iki makaleden anlaşılacağı gibi, bir yazı dosyası yazarak      doğrudan bir sahne yazma imkanı olmasına rağmen, bu çok sıkıcı bir       iştir. Örneğin, sıçrayan bir topun hareketini anlatmak için bir".rib"       dosyası yazmayı göz önünde bulundurun! Hayatlarımızı daha      kolaylaştırmak için "C" veya "C++" uygulamaları yazma imkanımız var.       Bu uygulamalar, sahne ve hareketi, ".rib" kod yazısını standart çıkışa       gönderen kullanıcının tanımladığı fonksiyonlarda biçimlendirir. UNIX       boruları bize sonra oluşturulmuş Renderman buyruklarını doğrudan başka       bir yönteme (rendrib, rendribv, rgl gibi) veya ".rib" dosyasına       göndermemize izin verir.       

      

      Blue Moon Rendering Tools 'u önceki yüklememiz lib ve include adlı iki       dizin yarattı. Bunlar dört dosya içerir ki şimdi sadece ikisiyle       ilgileneceğiz: ri.h bir başlık dosyası ve librout.a       de fonksiyon kütüphanesi. Başlık dosyası /usr/local/include 'a ve       libribout.a de /usr/local/lib 'a kopyalanmalıdır(       Tecrübeli okuyucular onları farklı bir adrese yüklemeyi seçmeliler).       Kütüphanenin yüklnemesinden sonra şimdi ilk örnek programımızı yazmaya       hazırız.  

       

Kolay Sahne:

      

             İlk örneğimiz Renderman programcılığının temelini gösteriyor. Her C       kodunda olduğu gibi, kütüphaneleri kullanmadan önce yugun gelen başlık       dosyalarını yerleştirmeliyiz ki bizim durumumuzda bu ri.h'dır.       Ayrıca programımzı kütüphaneyle bağlamalıyız, şöyle ki:

      

gcc myprogram.c -o myprogram -lribout -lm
      
      

        İşte konsolda yazarak zaman kazandıran bir         Makefile örneği:                 
         
LIBS = -lm -lribout
PROGNAME = primero
	 
all: $(PROGNAME)
	
$(PROGNAME).o: $(PROGNAME).c
	gcc -c $(PROGNAME).c
	
$(PROGNAME): $(PROGNAME).o 
	gcc -o $(PROGNAME) $(PROGNAME).o $(LIBS)
  
  
    

             

 

      

      İlk örneğimiz birkaç koordinat ekseni ve merkezde bir top yarattı, biz onu  primero.colarak adlandıracağız, işte kaynak kodu:                 
       
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3 #include <ri.h>
 4
 5 void main(void)
 6 {
 7  int i;
 8  int x,y,z;
 9  int nf;
10  float slopex,slopey,slopez;
11
12  RtColor Rojo={1,0,0};
13  RtColor Verde={0,1,0};
14  RtColor Azul={0,0,1};
15  RtColor Blanco={1,1,1};
16
17  RtPoint p1={30,0,10}; /* Posicicion inicial de la pelota */
18  RtPoint p2={0,20,10}; /*   Posicion final de la pelota   */
19		
20  RtPoint from={0,100,100}; /*   Direccion de la luz       */
21  RtPoint to={0,0,0};
22
23  char name[]="primero.tif";
24  RtFloat fov=45;
25  RtFloat intensity1=0.1;
26  RtFloat intensity2=1.5;
27  RtInt init=0,end=1;
28		
29  RiBegin(RI_NULL);
30    RiFormat(320,240,1);
31    RiPixelSamples(2,2);	
32    RiShutter(0,1);
33    RiFrameBegin(1);
34     RiDisplay(name,"file","rgb",RI_NULL);
35     name[7]++;
36     RiProjection("perspective","fov",&fov,RI_NULL);
37     RiTranslate(0,-5,60);
38     RiRotate(-120,1,0,0);
39     RiRotate(25,0,0,1);
40     RiWorldBegin();
41       RiLightSource("ambientlight","intensity",&intensity1,RI_NULL);
42       RiLightSource("distantlight","intensity",&intensity2,"from",from,"to",to,RI_NULL);
43       RiColor(Azul);
44       RiTransformBegin();
45         RiCylinder(1,0,20,360,RI_NULL);
46         RiTranslate(0,0,20);
47         RiCone(2,2,360,RI_NULL);
48       RiTransformEnd();
49       RiColor(Verde);
50       RiTransformBegin();
51         RiRotate(-90,1,0,0);
52 	   RiCylinder(1,0,20,360,RI_NULL);
53 	   RiTranslate(0,0,20);
54 	   RiCone(2,2,360,RI_NULL);
55       RiTransformEnd();
56       RiColor(Rojo);
57       RiTransformBegin();
58 	   RiRotate(90,0,1,0);
59 	   RiCylinder(1,0,20,360,RI_NULL);
60 	   RiTranslate(0,0,20);
61 	   RiCone(2,2,360,RI_NULL);
62       RiTransformEnd();
63       RiColor(Blanco);
64       RiSphere(5,-5,5,360,RI_NULL);
65     RiWorldEnd();
66    RiFrameEnd();
67  RiEnd();
68 };
  
  
    

                    

      İlk üç satır temel include dosyalarıdır. İçlerinden ri.h       Renderman kütüphnaesi için protoyip başlıktır. Her Renderman çağırımı       kendisine eşit ri.h'ın içinde C tarzında çağırıma sahiptir.       , TransformBegin RiTransformBegin() fonksiyonuna uygun gelir, vb.       make'i çalıştırarak çalışabilir primero'yu yaratın.       Örneğimiz, yeni gönderimle (primero >  primero.rib)  veya       çıkışı doğrudan başka bir işleme (primero | rendrib)       gönderecek bir giriş dosyası yaratmak için çalıştırılabilir. Bu son       durumda, rendrib görüntülenmiş bir dosyanın primero.tif'in       oluşturulmasının görevini alır.:       

             
     
      

      Kütüphaneden fonksiyon çağırımları bir RiBegin(RI_NULL) ve bir  RiEnd()       çağırımları arasında özetlenmelidir. RiBegin'e geçen       parametre tipik olarak RI_NULL 'dur. RIB'in çıkışını standart       çıkışa ömnlemek için      the standard output we could pass the name of the output       filename * ("myfile.rib") or even the name of a       process (like  rendrib) the executable will then       pass the renderman commands to the renderer without creating       an intermediate RIB file.       

      

      Bizim örneğimizin kaynak kodu Renderman arayüzüne uygulanmış tipik C       fonksiyonları ve talimatlarına sahiptir: RtColor tipi       kırmızı, yeşil ve mavi değerleri (0.0 dan 1.0 değişen) üç tane reel       sayı değerlerine sahip bir vektördür, sonra RtPoint boşlukta       bir yerleşimi tutar ve RtFloat ve RtInt sırasıyla gerçel       sayı ve tamsayıdırlar.       

             

      Satır 29 RiBegin(RI_NULL)'a bir çağırım içerir ki biz daha       önce bahsetmiştik, Renderman arayüzü için bir başlangıç çağırımıdır.       Bundan sonra aşağıdaki kullanışlı buyruk fonksiyonları tipik bir RIB       dosyası olarak yazıldı. Kodu çalıştırmayı deneyin ve çıkışı bir dosyaya       (./primero    >  primero.rib), gönderin. Çıkış şöyle       olacaktır:                 
    
##RenderMan RIB-Structure 1.0
version 3.03
Format 320 240 1
PixelSamples 2 2
Shutter 0 1
FrameBegin 1
Display "camara.tif" "file" "rgb"
Projection "perspective" "fov" [45 ]
Translate 0 -5 60 
Rotate -120 1 0 0 
Rotate 25 0 0 1 
WorldBegin
LightSource "ambientlight" 1 "intensity" [0.1 ]
LightSource "distantlight" 2 "intensity" [1.5 ] "from" [0 100 100] "to" [0 0 0]
Color [0 0 1]
TransformBegin
Cylinder 1 0 20 360
Translate 0 0 20 
Cone 2 2 360
TransformEnd
Color [0 1 0]
TransformBegin
Rotate -90 1 0 0 
Cylinder 1 0 20 360
Translate 0 0 20 
Cone 2 2 360
TransformEnd
Color [1 0 0]
TransformBegin
Rotate 90 0 1 0 
Cylinder 1 0 20 360
Translate 0 0 20 
Cone 2 2 360
TransformEnd
Color [1 1 1]
Sphere 5 -5 5 360
WorldEnd
FrameEnd
    
  
    

             

      İlk örneğimiz çok kullanışlı değildi. Farklı bir sahne yaratmaak için       benzer işlemleri yerine getiren yeni bir program yazmalıyız. Kütüphenelerin       gücü gerçekte canlandırımların yapımındadır. İlk örneğimizde sadece       bir çerçeve yapılmıştı, şimdi topun hareketini yapacağız.       

             

Rectilinear Hareket:

      

      İkinci örneğimizde sahnemiz yine üç koordiant ekseninde ve bir toptan       meydana gelecek, fakat top bu sefer (30,0,10)'dan (0,20,10)'a hareket       edecek ki bu bilgisayar ekranında sağdan sola harekettir. Her iki yer       de RtPoint yapıları (satır 18 ve 19) kullanılarak       tanımlanacaktır. Canlandırım için frames veya resimlerin sayısı         nf değişkeninde tanımlanır. Bu numarayı ve baştakini ve final       yerleşimlerinin birini kullanarak frame vasıtasıyla adımları       üç yönde (slopex, slopey ve slopez) hesaplanabilir.       Bütün bu bilgilere frame numarasını bir fonksiyonu gibi topun       pozısyonunu nitelerken ihtiyaç duyacağız. 75'den 782e kadar ki       satırlardaki TransformBegin/TransformEnd topun       yerinin tanımlanmasına dikat eder. Her yeni yerleşim kolayca       satır76'da hesaplanır.       

                
       
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3 #include <ri.h>
 4 #include "filename.h"
 5
 6 void main(void)
 7 {
 8  int i;
 9  int x,y,z;
10  int nf;
11  float slopex,slopey,slopez;  
12
13  RtColor Rojo={1,0,0};
14 RtColor Verde={0,1,0};
15  RtColor Azul={0,0,1};
16  RtColor Blanco={1,1,1};
17
18  RtPoint p1={30,0,10}; /* Posicicion inicial de la pelota */
19  RtPoint p2={0,20,10}; /*   Posicion final de la pelota   */
20	
21  RtPoint from={0,100,100}; /*      Direccion de la luz        */
22  RtPoint to={0,0,0};
23
24  char base[]="camara_";
25  char ext[]="tif";
26  char name[50];
27  RtFloat fov=45;
28  RtFloat intensity1=0.1;
29  RtFloat intensity2=1.5;
30  RtInt init=0,end=1;
31	
32  nf=100; /*        Numero de frames         */
33  slopex=(p2[0]-p1[0])/nf;
34  slopey=(p2[1]-p1[1])/nf;
35  slopez=(p2[2]-p1[2])/nf;
36
37  RiBegin(RI_NULL);
38    RiFormat(320,240,1);
39    RiPixelSamples(2,2);	
40    RiShutter(0,1);
41    for (i=1;i <= nf;i++)
42 	{
43 	RiFrameBegin(i);
44	  filename(base,ext,sizeof(base)+4,i-1,name);
45	  RiDisplay(name,"file","rgb",RI_NULL);
46	  name[7]++;
47	  RiProjection("perspective","fov",&fov,RI_NULL);
48	  RiTranslate(0,-5,60);
49	  RiRotate(-120,1,0,0);
50	  RiRotate(25,0,0,1);
51	  RiWorldBegin();
52	    RiLightSource("ambientlight","intensity",&intensity1,RI_NULL);
53	    RiLightSource("distantlight","intensity",&intensity2,"from",from,"to",to,RI_NULL);
54	    RiColor(Azul);
55	    RiTransformBegin();
56	    	RiCylinder(1,0,20,360,RI_NULL);
57	  	RiTranslate(0,0,20);
58	  	RiCone(2,2,360,RI_NULL);
59	    RiTransformEnd();
60	    RiColor(Verde);
61	    RiTransformBegin();
62		RiRotate(-90,1,0,0);
63		RiCylinder(1,0,20,360,RI_NULL);
64		RiTranslate(0,0,20);
65		RiCone(2,2,360,RI_NULL);
66	    RiTransformEnd();
67	    RiColor(Rojo);
68	    RiTransformBegin();
69		RiRotate(90,0,1,0);
70		RiCylinder(1,0,20,360,RI_NULL);
71		RiTranslate(0,0,20);
72		RiCone(2,2,360,RI_NULL);
73	    RiTransformEnd>

Transfer interrupted!

TransformBegin(); 76 RiTranslate(p1[0]+slopex*(i-1),p1[1]+slopey*(i-1),p1[2]+slopez*(i-1)); 77 RiSphere(5,-5,5,360,RI_NULL); 78     RiTransformEnd(); 79   RiWorldEnd(); 80 RiFrameEnd(); 81 } 82  RiEnd(); 83 };
  
  
             

      Şimdi ikinci örneğimizi deneyelim: derleyelim ve örneğin çıkışı       rendribv'e göndererek çalıştıralım. Bu bizim canlandırımımızı       çabucak görmemizi sağlayan kolay bir yöntemdir. rib çıkış dosyasını       sınamak için sadece standart çkkışı yeni bir dosyaya gönderin. Okuyucu       kontrol edebilir ki her sahne 100 kere (her çerçevede) tekrar ettiğinden       yaratılmış dosya gerçekten büyüktür (segundo.rib 70kb'a karşılık gelir.)              

      

      Aşağıdaki şekil canlandırımdaki orta düzeydeki bir kaç çerçeveyi       gösterir:       

      

      
      

      Tabi ki istediğimiz her nesneyi canlandırabiliriz: nesnelerin      yerleşimleri, boyutları, ışığın yoğunluğu, kamera, nesneleri görünür ve       görünmez yapma, vb.  

       

Parabolik Hareket:

         

      Son örnekte tabandan sıçrayan topun nasıl yapılacağını görelim. İlk       önce  rebote() (sıçrama anlamında) fonksiyonunu tanımlarız ki       bu fonksiyon üç parametre alır: şu naki çerçeve numarası, her sıçramadaki       toplam çerçeve sayısı ve topun varacağı en fazla yükseklik. İşte       kullanımı       

                
       
float rebote (int i, int nframes, int max)
{
  float min, z;

  while (i > nframes) i-=nframes;

  min=sqrt(max);

  z=i-((float)nframes/2.0);
  z=(z*min)/((float)nframes/2.0);
 z=(float)max - (z*z);
  return(z);
}
    
  
      

      Birkaç kolay hesaplamalardan biri tipik parabola eğrisini (y=x^2)         çerçeveler'in sayısı istenen en fazla yükseklikle çizimini      yapmaktır. Aşağıdaki şekiller tercero.c       programıyla her sıçramada yaratılmış birkaç orta düzey resimleri gösterir. :       

      
    

      

      Canlandırımları göz önüne getirerek birkaç canlandırılmış GIG       dosyalarını uyguluyorum, xanim'le yavaş çalışmalarına (en       azından Netscape altında) rağmen onları kabul adilebilir bir hızda       görebiliriz.       

      

Rectilinear hareket:     segundo_anim.gif

      

Parabolik Hareket: tercero_anim.gif       

      

      Bu son örnek Renderman ve onun programcılığına C arayüzünün       temellerinin sunumunun sonudur. En gelişmiş ve görülmeye değer       programlama konusu gölgeleme başlığıdır. Onlar, sahnenin final       görüntüsünü sahne dokuları, aydınlatmaları, vb. kontrol etmeye izin       verirse, kontrol eder.              

Referanslar

                           
      
             

Yazının Türkçeye gönderilen aslı İspanyolcadır.
                          Miguel A Sepulveda tarafından gözden geçirilip                           düzenlenmiştir.


Webpages maintained by the LinuxFocus Editor team
© Carlos Calzada Grau
LinuxFocus 1999