Java. Deel II

ArticleCategory:

Software Development

AuthorImage:

Jose M. Fernández

AuthorName:

Jose M. Fernández

AboutTheAuthor:

Abstract:

Deze artikelenreeks is geënt op het klassieke model van boeken over gestructureerd programmeren. Na de introductie over de karakteristieke eigenschappen van Java in het eerste deel, zullen we nu de datatypen, variabelen en stuuropdrachten behandelen. In het verlengde hiervan komt de belangrijkste eigenschap van Java, te weten de klassen. Het klassenconcept vormt de basis van deze programmeertaal. Het eerste deel lijkt daardoor het meest op de klassieke opzet, zoals bij alle gestructureerde programmeertalen. Daarna zullen we ons concentreren op de klassen.

ArticleIllustration:

[Illustratie]

ArticleBody:

Grammatica

Formeel bestaat een Java programma uit een verzameling commentaar, namen, zinnen, scheidingstekens, spaties en keywords (onderscheidende woorden die Java herkent als instructies). De compiler krijgt een dergelijke verzameling aangeleverd. Hij zal hierbij de 8-bits ASCII tekens omzetten naar hun 16-bit Unicode equivalent, waardoor uitwisselbaarheid met niet-Latijnse talen wordt bereikt. Spaties, tabulatorstops en regelovergangen worden daarbij verwijderd, ze maken geen onderdeel uit van de taal. De opmaak waarin een programma wordt gemaakt is daarmee dus vrij.

Commentaar in Java kan één van de drie volgende vormen aannemen:

          //commentaar
Tekens, beginnend bij // tot aan de regelovergang worden overgeslagen.
           /* commentaar */
Alle tekens tussen /* en */ worden overgeslagen, ongeacht regelovergangen.
           /** commentaar **/
Idem als bij het commentaar met enkele sterren, alleen zal het hulpprogramma javadoc dit commentaar gebruiken om automatisch documentatie te genereren, behorende bij de code.

Aan variabelen, klassen en methoden worden namen gegeven, zodat de compiler ze kan onderscheiden. De namen kunnen bestaan uit een willekeurige verzameling tekens (hoofd- of kleine letters), getallen, onderstreping (_) of het dollarteken. Namen kunnen niet beginnen met een getal.

Java gebruikt een aantal specifieke tekens als scheidingsteken. De meest gebruikelijke is de puntkomma (;) maar er is ook:
Symbool Beschrijving
() Deze bevat een parameterlijst bij het definiëren en aanroepen van methoden (functies of procedures). Wordt ook gebruikt om de volgorde van rekenkundige operatoren om te gooien, om expressies binnen stuurinstructies te bevatten of om conversies tussen datatypes aan te geven. 
{} Hierbinnen geeft men waarden van automatisch geïnitialiseerde vectoren. Wordt ook gebruikt om blokken code te begrenzen binnen een klasse, methode of voor het definiëren van een lokaal stuk code.
[] Voor matrix definitie en referentie naar waarden binnen een matrix.
; Scheidingsteken voor Java zinnen.
, Scheiding in namen van variabele declaraties. Scheiding van zinnen in een FOR-constructie.
. Scheiding tussen pakket- sub-pakket- en klasse namen en scheiding tussen de variabele of methode en de gerefereerde variabele.
Keywords zijn namen die worden gebruikt door Java en kunnen dus alleen maar als zodanig worden gebruikt (en dus niet als naam voor een variabele etc.). In de volgende tabel staan alle Java keywords.
 

abstract double int super
boolean else interface switch
break extends long synchronized
byte false native this
byvalue final new threadsafe
case finally null throw
catch float package transient
char for private true
class goto protected try
const if public void
continue implements return while
default import short  
do instanceof static  

Data typen, Variabelen, Operatoren

Ik benadruk hier dat Java een strikt getypeerde tal is. Elke variabele heeft een type en dit type is strikt gedefinieerd. Bij een toewijzingsinstructie worden alle uitwisselingen tussen types gecontroleerd. Zowel bij expliciete instructies als bij parameter overdracht in de aanroep van methoden. De compiler controleert alle expressies en parameters op type uitwisselbaarheid.

In het vorige artikel werd beweerd dat Java volledig objectgeoriënteerd was. Edoch, voor de efficiency zijn er acht eenvoudige data typen gemaakt die geen objecten zijn. Tevens hebben deze data typen, vanwege uitwisselbaarheid met andere computers, een strikt gedefinieerd waardenbereik.

Eenvoudige data typen kunnen in vier groepen worden ingedeeld.
TYPE NAAM GROOTTE BEREIK
Integer long 64 -9.223.372.036.854.775.808 

9.223.372.036.854.775.807
  int 32 -2.147.483.648 

2.147.483.647
  short 16 -32.768 a 37.767
  byte 8 -128 a 127
Drijvende komma float 32 3.4 e-038 a 3.4 e+038
  double 64 1.7 e-308 a 1.7 e+308
Karaktertekens char 16 Unicode
Logisch boolean   True of False

Variabelen

Een variabele wordt gedeclareerd met het geven van een naam en type. We kunnen de variabele ook tegelijk declareren en initialiseren. Iedere variabele heeft een bereik (scope) en levensduur. Verder moeten ze gedeclareerd zijn voordat ze kunnen worden gebruikt. Ze kunnen op een willekeurige plek in het programma worden gedeclareerd, zelfs tegelijk met het gebruik ervan.

Over het algemeen wordt een variabele als volgt gedeclareerd:
 

identifier type [=value] [,identifier [=value]......];

            
Waarbij type een basis Java type kan zijn of een klasse of zelfs een interface. Bij initialisatie van de variabele moet de expressie van hetzelfde type zijn (of van een uitwisselbaar type) als de declaratie.

Voorbeelden:
 

int  a = 4, b, c=7;

char c;

myclass class;

            
Doorgaans kan men niet aan een variabele refereren buiten zijn bereik (we definiëren het bereik hierbij als het stuk code binnen de accolades {}). Een variabele verliest zijn waarde buiten dat bereik.

De meeste programmeertalen definiëren twee soorten bereik; globaal en lokaal. Dit sluit echter niet goed aan bij het objectgeoriënteerde model van Java. Bij dit model worden de twee belangrijkste bereiken gedefinieerd door een klasse en een methode.

Type conversie

Java staat het toe - hoewel het niet strookt met de theorie - dat de waarde van een bepaald type wordt toegekend aan een variabele van een ander type. Indien het uitwisselbare types betreft zal Java de benodigde conversie automatisch uitvoeren. Anders kan men altijd een expliciete conversie laten uitvoeren. Voor automatische conversie gelden de volgende eisen: Voorbeeld: een int type is groot genoeg voor de opslag van een byte type, dus is er geen expliciete conversie nodig. Numerieke typen zijn niet uitwisselbaar met char of boolean typen. Als we een int waarde aan een byte type willen toekennen, zullen we een expliciete conversie als volgt moeten forceren:
 
(type) value
Waarbij type staat voor het data type waarnaar moet worden geconverteerd. Bijvoorbeeld:
 
int a;

char b;

a=(int) b;

            
Men moet oppassen met automatische typeconversie want hiermee kan informatie verloren gaan. Bijvoorbeeld:

Bij conversie van een drijvende komma getal naar een integer getal verliest men de waarde achter de komma:
 

int a;

double d= 125.43;

a=(int) d;
De variabele heeft de waarde 125. 
byte   b;

int i=257; 

b=(byte) i;

            
b heeft de waarde 1, als resultaat van het delen van 257 door 256. 256 is namelijk het maximum van een byte type. 
byte b;

double d= 340.123;

b=(byte) d;
Waarbij b de waarde 84 zal hebben. 
Al deze conversies worden uitgevoerd door de compiler en de interpretator, die niet zullen waarschuwen voor het gegevensverlies.

Operatoren

Er is een groot aantal operatoren (bewerkingen), onder te verdelen in vier groepen: rekenkundig, bitniveau, relationeel en logisch. Normaal gesproken werken deze operatoren hetzelfde als in andere talen. Er zijn echter subtiele verschillen die we hier zullen behandelen.
Rekenkundige operatoren
Operator Beschrijving
+ Optellen
- Aftrekken
* Vermenigvuldigen
/ Delen
% Modulo (restwaarde bij deling)
++ Verhogen (met 1)
+= Optellen en toekennen
-= Aftrekken en toekennen
*= Vermenigvuldigen en toekennen
/= Delen en toekennen
%= Modulo en toekennen
-- Verlagen (met 1)
De modulo operator kan men toepassen op zowel natuurlijke als drijvende komma getallen. Bijvoorbeeld:
int a=38;

double d=41.95;

int c=a%10;<

double  e=d%10;
De variabele c bevat 8. De variabele e is 1,95.

De operatoren met toekenning zijn handig bij constructies als:

a = a + 4; is gelijk aan a+=4;

a = a % 2; is gelijk aan a%=2;

Gewoonlijk kunnen we zinnen als de volgende maken: variabele = variable bewerking expressie;
kan worden vervangen door: variabele bewerking= expressie;.

Operatoren op bitniveau
Er zijn een aantal operatoren op bitniveau die men toe kan passen op integer, long, int, short, char en byte typen, waarbij de operand bits worden gewijzigd.
 
Operator Beschrijving
~ NOT-operatie op bitniveau
& AND-operatie op bitniveau
| OR-operatie op bitniveau
/\ XOR-operatie op bitniveau
>> Schuif bits naar rechts
>>>> Bits naar rechts, links aanvullen met nullen
<< Bits naar links
&= Bit-AND en toekennen
|= Bit-OR en toekennen
/\= Bit-XOR en toekennen
>>= Bits naar rechts en toekennen
>>>>= Bits naar rechts, links aanvullen met nullen en toekennen
<<= Bits naar links en toekennen
Relationele operatoren
Deze stellen de relatie tussen twee operanden vast, waarbij getest wordt of de één gelijk is, groter, of kleiner dan de ander. Het resultaat is een logische waarde:
 
Operator Beschrijving
= = Is gelijk aan?
!= Ongelijk aan? 
> Groter dan?
< Kleiner dan?
>= Groter of gelijk aan?
<= Kleiner of gelijk aan?
In tegenstelling tot de talen C en C++ bestaan de logische waarden van Java uit True en False en zijn het geen numerieke waarden.
Logische operatoren
Deze werken alleen op logische waarden en leveren ook weer een logische waarde op.
 
Operator Beschrijving
& logische AND 
| logische OR 
/\ logische XOR(eXclusive OR)
|| snelle OR
&& snelle AND
! logische NOT
&= AND en toekennen
|= OR en toekennen
/\= XOR en toekennen
= = Gelijk aan
!= Niet gelijk aan
?: Ternaire If-then-else
De snelle OR operatie levert het resultaat True als de eerste operand deze waarde heeft. Analoog hiermee levert de AND operatie de waarde False wanneer de eerste operand de waarde False heeft.

Het formaat van de ternaire operator:

expressie1 ? expressie2 : expressie3

Wanneer expressie1 waar is (waarde: True), zal expressie2 worden uitgevoerd. Anders wordt expressie3 uitgevoerd.

Volgorde (hiërarchie) van operatoren:

Hoger
( ) [ ] .  
++ -- ~ !
* / %  
+ -    
>> >>>> <<  
> >= < <=
= = !=    
&      
'      
|      
&&      
||      
?:      
= Op=    
Lager

Stuuropdrachten

Deze kunnen worden opgedeeld in drie groepen: Selectie, Herhaling en Verspringen.
 
Groep Stuuropdracht Beschrijving
Selectie if
if ( voorwaarde ) 

 opdracht1;

else ;

 opdracht2; 
  diverse if's
If (voorwaarde ) 

 opdracht;

else if (voorwaarde) 

 opdracht;

else if (voorwaarde) 

 opdracht;

 .
 ...

else 

 opdracht;
  switch
switch (uitdrukking){

 case waarde1:

  opdracht;

  break;

 case waarde2:

  opdracht;

  break;

  .
  ...

 default :

  opdracht;

}
Herhaling while
while (voorwaarde) {

 opdracht;

}
  do while
do {

 opdrachten;

} while (voorwaarde)
  for
for (initialisatie, voorwaarde, iteratie) {

 opdrachten;

}
Verspringen break Uit een switch springen. 

Uit een lus springen

  continue Slaat de rest van de lus over en begint aan de volgende cyclus
  return Retourneer uit een routine (methode)

Klassen, Methoden, Erven

Java is als taal geheel opnieuw ontworpen, zoals reeds vermeld in het vorige artikel. Dit verklaart de goede structuur, eenvoud en bruikbaarheid van Java als objectgeoriënteerde programmeertaal. In Java zijn álle programma's objectgeoriënteerd. In deze artikelenreeks gaan we niet in op het fenomeen objectoriëntatie. Daarover bestaan enorm veel zeer goede boeken, van een introductie voor beginners tot complete verhandelingen voor ervaren programmeurs. Omdat OOP (Object Oriented Programming) zo fundamenteel is voor deze taal, is het belangrijk op de hoogte te zijn van objectgeoriënteerde principes voordat je in Java gaat programmeren. Ook wij behandelen in dit artikel de basisprincipes van dit concept. We gaan daarbij echter steeds uit van de Java terminologie en we zullen proberen om de elementen die van Java een objectgeoriënteerde taal maken zo kort en helder mogelijk te behandelen.

KLASSEN:

Dit is de kern van Java. Het definieert de vorm en inhoud van een object en is daarmee de basis voor objectgeoriënteerd programmeren. Een nieuw data type wordt gedefinieerd door een klasse. Dit type kan vervolgens worden gebruikt voor het creëren van objecten van dit type.

Een klasse is het model voor een object en een object is de instantie van een klasse. Java ondersteunt geen globale functies of variabelen dus moeten alle acties (methoden) gedefinieerd worden in de klasse zelf.

Een klasse definitie begint met het keyword class. Een doorsnee klasse definitie ziet er als volgt uit:
 

Class klasse_naam {

 Type eerste_variabele;

 Type tweede_variabele;

 .
 .
 ...

 type xxxe_variable;

 type methode_naam(lijst_van_parameters){

  //body van de methode

 }

 .
 .
 ..

 type naam_van_de_methode(lijst_van_parameters){

  //body van de methode

 }

}
Variabelen en data die worden gedefinieerd in een klasse noemt men variabelen van instanties. De methoden bevatten de code en bepalen hoe de data van de klasse wordt gebruikt.

Twee dingen zijn nodig voor het verkrijgen van objecten van een klasse:

  Het declareren van een variabele van die klasse. De variabele is geen object maar kunnen we gebruiken om aan een object te refereren.

  Het dynamisch toewijzen van geheugen voor het object en een referentie ernaar creëren.

De tweede stap wordt bereikt door het gebruik van de new operator. Formaat:
 

variabele = new naam_van_de_klasse();
Waarbij variabele een variabele is van de klasse die we willen maken en naam_van_de_klasse de naam is van de klasse die wordt gemaakt. Het creëren van een object kan als volgt grafisch worden weergegeven:

METHODEN:

De schrijfwijze voor een methode is als volgt:
 
type naam_van_de_methode (lijst_van_parameters) { //body van de methode

}
type is het type dat wordt geretourneerd door de methode. Dit kan ieder type zijn, ook een klasse type of geen type (void, er wordt niets geretourneerd).

De lijst van parameters is een opsomming van telkens een type met een naam, gescheiden door een dubbelpunt. De parameters zijn variabelen die de waarde krijgen van de argumenten bij aanroep van de methode. Wanneer een methode geen parameters heeft, zal de parameterlijst leeg zijn.

Methoden die een waarde retourneren (anders dan void) gebruiken de instructie:


return waarde;
Waarbij waarde de te retourneren waarde bevat.

Het gebruik van methoden binnen Java is een krachtig mechanisme. Vandaar dat we ons, voor de rest van dit artikel, zullen richten op het gebruik hiervan.

Laten we voor we verdergaan echter, het voorgaande even verduidelijken met behulp van een eenvoudig voorbeeld.

We gaan een klasse maken die de inhoud berekent van een rechthoekige doos (een zwembad bijvoorbeeld):
 

Code Commentaar
class capaciteit {

  double lengte;

  double breedte;

  double hoogte;

  void BerekenVolume () {

    double volume ;

    volume = lengte*breedte*hoogte;

    System.out.println("Volume: " + volume);

  }

}
We hebben hier een klasse gedefinieerd, genaamd capaciteit, met drie instantievariabelen, lengte, breedte en hoogte. Verder bevat de klasse een methode om de inhoud te berekenen. We zullen het bestand capaciteit.java noemen. Na compilatie wordt het bestand capaciteit.class aangemaakt.
De klasse voert zelf geen acties uit, net als een applet. We hebben alleen een sjabloon waarmee we objecten (instanties) van die klasse kunnen creëren. Om dit te doen maken we een andere klasse die kan worden aangeroepen als een commando.
 
Code Commentaar
class voorbeeld {

 public static void main(String Arg[]){

  capaciteit p1=new capaciteit();

  capaciteit p2=new capaciteit();

  p1.lengte = 16;

  p1.breedte=3;

  p1.hoogte=2;


   //

  p2.lengte = 25;

  p2.breedte=6;

  p2.hoogte=3;


   //

  p1.BerekenVolume();


   //

  p2.BerekenVolume(); }}

Twee variabelen zijn aangemaakt: p1 en p2. Met behulp van new worden twee objecten van de capaciteit klasse aangemaakt waaraan kan worden gerefereerd via de variabelen p1 en p2

Daarna geven we waardes aan de variabelen van de objecten.

De methode BerekenVolume() van object p1 wordt aangeroepen. Het resultaat:

Volume: 96 zal op het scherm verschijnen.

Idem voor het object waar p2 aan refereert:

Volume: 450 zal op het scherm verschijnen.

Wanneer p1.BerekenVolume() wordt uitgevoerd, wordt de code in BerekenVolume() door Java geïnterpreteerd. Wanneer alle instructies uit zijn gevoerd, zal worden teruggekeerd naar de aanroepende routine, alwaar men doorgaat de eerstvolgende instructie ná de aanroep uit te voeren.

Methoden met parameters. Retourwaarden

Het gros van de methoden gebruikt parameters. Hierdoor kunnen methoden een meer algemene toepassing krijgen. Methoden kunnen ook waarden retourneren. We kunnen dus methoden maken die werken op een groot aantal waarden en die kunnen worden ingezet bij verschillende situaties.

We zullen het voorbeeld verbeteren:
 

Code Commentaar
class capacieit {

 double BerekenVolume (double l,
                 double b,
                      double h) {

  double volume=l*b*h ;

  return volume;

 }

}
De methode BerekenVolume() is aangepast en ontvangt nu drie parameters. De definitie zegt ook dat hij een double type retourneert. Dit gebeurt middels de instructie return volume.
class voorbeeld {

 public static void main(String Arg[]){

  capaciteit p1=new capaciteit();

  capaciteit p2=new capaciteit();  double vol;  vol=p1.BerekenVolume(10,3,2);  System.out.println("Volume: " + vol)  //  vol=p2.BerekenVolume(25,5,2);  System.out.println("Volume: " + vol);

 }

}

De aanroep van de methode wordt vergezeld door de gevraagde parameters. De geretourneerde waarde wordt in de vol variabele gezet, die van hetzelfde type moet zijn.
Een belangrijk aspect van klassen zijn de constructors. Deze bepalen wat er gebeurt als er een object van een klasse wordt aangemaakt. De meeste definiëren hun eigen constructors expliciet in de definitie van de klasse. Als die niet aanwezig is dan zal Java een standaard constructor gebruiken (zoals in ons voorbeeld).

Een constructor van een klasse heeft precies dezelfde naam als de klasse zelf en wordt gedefinieerd als een methode. Hij wordt uitgevoerd tijdens een objectcreatie, bij de new-operatie dus.

Constructors retourneren geen waarden, maar impliciet het type van de klasse. Een constructor zal de toestand van een object op de juiste manier initialiseren. Hierdoor heeft de aanroepende code direct een object dat klaar is voor gebruik. Standaard zullen constructors instantievariabelen initialiseren. Net als bij methoden kunnen constructors ook parameters hebben om zo de bruikbaarheid te vergroten. Laten we ons voorbeeld weer aanpassen om alle nieuwe inzichten hierin te verwerken.
 

Code Commentaar
Class capaciteit {

 double lengte;

 double breedte;

 double hoogte; //

 capaciteit(double l,
            double a,
                 double p){

  length=l;

  width=a;

  height=p;

  } //

 void BerekenVolume () {

  double volume ;

  volume=lengte*breedte*hoogte;

  return volume;

 }

}

Een constructor wordt op dezelfde manier in een klasse gedefinieerd als een methode. Hij heeft alleen dezelfde naam als de klasse waarin hij wordt gedefinieerd maar zonder type-definitie. De constructor initialiseert de instanties van de variabelen met de ontvangen argumenten.
class voorbeeld {

 public static void main(String Arg[]) {

  capaciteit p1=new capaciteit(10,5,2);

  capaciteit p2=new capaciteit(25,6,2);

  double vol;

  vol=p1.BerekenVolume();

  System.out.println("Volume: " + vol);  //

  vol=p2.BerekenVolume();

  System.out.println("Volume: " + vol);

 }

}
new creëert een instantie van de klasse, waarbij de parameters voor de constructor worden doorgegeven.
Wanneer er geen referentie meer is naar een object, dan wordt aangenomen dat het object niet meer zal worden gebruikt. Het geheugen wat voor dit object was gereserveerd wordt daarom vrijgegeven. Dit wordt automatisch door het run-time systeem geregeld, men hoeft hier niets aan te doen.

Desondanks is er een finalize()-methode voor het "afsluiten" of "opruimen" van een object. Deze methode wordt aangeroepen op het moment dat het object wordt verwijderd. De methode kan acties bevatten die vlak voor verwijdering moeten worden uitgevoerd.

Polymorfisme

Polymorfisme (meerdere methoden voor één interface) is één van de hoekstenen van objectgeoriënteerd programmeren. Java implementeert dit middels method overload.

Meerdere methoden met dezelfde naam kunnen binnen één en dezelfde klasse worden gedefinieerd. Ze moeten echter wel verschillen in de parameterlijst of het geretourneerde type. Wanneer een dergelijke overloaded methode wordt aangeroepen, zal de Java interpretator de argumentenlijst en retourtypen gebruiken om de juiste methode te vinden om aan te roepen.

Iedere versie van een dergelijke methode kan iets totaal anders doen, hoewel polymorfisme hier niet voor is uitgevonden en het dan al gauw onoverzichtelijk wordt. Het is dus de bedoeling dat deze methoden iets gemeenschappelijk hebben. Net als methoden, kunnen ook constructors polymorfisme hebben.

Doorgifte van argumenten

Programmeertalen hebben over het algemeen twee mechanismen voor het doorgeven van argumenten:

Java kent dezelfde twee mechanismen. Als een argument van het basistype is, zal Java doorgeven via waarde. Als het argument een object betreft zal het doorgeven via referentie.

Data afschermen

Een andere hoeksteen van objectgeoriënteerd programmeren is het inkapselen, wat betekent dat data wordt gepaard aan de code die het gebruikt. Inkapselen kan ook data afschermen. Dit betekent dat slechts een deel van de code toegang heeft tot elementen van een klasse (variabelen, methoden...).

Toegang specificeert men in Java met: public (publiek), private (privé) of protected (beschermd).

Een element dat public is gedefinieerd is toegankelijk vanuit alle delen van een programma. private elementen zijn alleen toegankelijk voor methoden van de eigen klasse. Standaard (indien niet expliciet opgegeven), zijn alle elementen public.

protected wordt gebruikt bij overerving, wat het volgende onderwerp is van dit artikel.

OVERERVING

De drie elementen die bepalend zijn voor objectoriëntatie zijn polymorfisme, inkapselen en overerving. Een algemene klasse (superclass) kan hiermee worden gedefinieerd. Een specifieke klasse kan daarbij basis eigenschappen erven van een algemene klasse, waarin die basis eigenschappen zijn gedefinieerd. De specifieke klasse voegt daar zijn eigen eigenschappen aan toe.

Klasse B eigenschappen laten erven van superclass A wordt B als volgt gedaan:
 

Class B extends A {

  // definitie van de klasse

}
Klasse B erft daarmee alle elementen van klasse A. Deze laatste is een autonome klasse die ook op zichzelf kan worden gebruikt. Klasse B kan op zijn beurt een superclass zijn voor weer andere klassen.

Java staat geen overerving toe van meerdere algemene klassen naar één specifieke klasse.

private elementen van een algemene klasse zijn niet toegankelijk voor de specifieke klasse. Wanneer een specifieke klasse moet refereren aan de algemene klasse waar hij direct van erft dan kan dit middels super. Zo kunnen we constructors en andere elementen van de algemene klasse aanroepen die afgeschermd worden door de specifieke klasse.

Wanneer een methode van een specifieke klasse een zelfde naam en type heeft als een methode in de algemene klasse dan is deze methode overschreven. Dit is één van de krachtiger mechanismen in Java, genaamd Dynamische selectie. Het betekent dat de beslissing welke methode aan te roepen pas tijdens uitvoer van het programma wordt genomen, afhankelijk van het gerefereerde datatype.

In het volgende artikel gaan we verder in op de kracht van overerving met daarbij abstracte klassen, interfaces etc.

Referenties